Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Toimintakertomus vuodelta 2019

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019  

 

1.    Toiminnan tarkoituksen toteutuminen

 

Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sr sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää, omistaa ja hallitsee toiminnan kannalta tarpeellisia toimitiloja.

Säätiö on hankintalain mukainen sidosyksikkö, jonka hankintayksikköjä ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Valtiokonttori. Säätiö on osa Hämeenlinnan kaupunkikonsernia ja kaupungin strateginen säätiö.

Ilveskoti on Valtiokonttorin palveluntuottaja ja puitesopimukset kuntoutus- ja hoitopalveluista ovat voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022.

Ilveskodin ja Hämeenlinnan kaupungin välinen yhteistyö perustuu vuosittain tehtävään palvelusopimukseen. Kertomusvuonna säätiön ja kaupungin välillä oli palvelusopimus sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä osasta veteraanien palveluita Hämeenlinnan terveyspalvelujen kanssa.

Ilveskoti toimii aktiivisesti sotiemme veteraanien ja muiden ikäihmisten kuntoutuksen ja hoidon kehittämisessä.   Ilveskoti osallistuu sairas- ja veljeskotien Hoito- ja kuntoutuslaitosten liiton Hokulin toimintaan. Hokulin tavoitteena on edistää veljeskotien asemaa kuntoutuksen palveluntuottajina veteraaniväestön vähetessä.

Kertomusvuonna Ilveskoti osallistui Oma Hämeen (Kanta-Hämeen sote-valmistelu) eri työryhmiin, joissa rakennettiin kuntoutuksen palvelujärjestelmää tulevaan maakunnan Soteen. Myös valinnanvapauskokeilun mukaisen terveysaseman toiminta jatkui kertomusvuonna elokuun loppuun asti. Oma Hämeen työ päättyi sote-muutoksen kaatumiseen.

Ilveskodin laatujärjestelmä, ISO 9001:2015, auditoitiin kertomusvuonna. Ilveskodissa on ollut sertifioitu laatujärjestelmä vuodesta 2005 lähtien.

Säätiön toimitilat ovat Ilveskoti ja palvelutalo Ilvesmaja. Toiminta Ilveskodissa alkoi vuonna 1991 ja Ilvesmajassa 1996. Toimitilojen ylläpitämiseksi jatkettiin vuonna 2011 tehdyn kiinteistön kuntoarvion toimenpiteiden toteuttamista.

 

2.    Hallinto

 

Säätiön hallitukseen valitsee Hämeenlinnan kaupunki 3 jäsentä sekä Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri ja Valtiokonttori molemmat yhden jäsenen sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajana toimi Mailis Salmi 4.6.2019 asti ja Jorma Hassinen 17.7.2019 lähtien. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Jyri Tapper 31.7.2019 asti ja Ari Kolehmainen 1.8.2019 lähtien. Hallituksen muut jäsenet olivat Mira Kulmala-Sjöman, Rebekka Paakkola ja Tarja Vikman.

Hallituksen työskentelyssä pääpaino oli talouden hallinnassa sekä tulevaisuuden asiakaskunnan ja kannattavien palvelujen varmistamisessa. Edellisen vuoden tappiollisen tuloksen takia hallitus päätti yhteistyöneuvotteluista, joiden päätöksenä oli toimintojen tehokkuuden parantaminen ilman henkilökuntaa koskevia irtisanomisia. Neuvottelujen päätöksen mukaan tilannetta arvioidaan vuonna 2020 uudelleen.

Säätiö noudatti toiminnassaan toimialaa koskevia lakeja, asetuksia ja suosituksia sekä säätiön sääntöjä ja Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeita. Säätiön hallinto noudattaa Säätiön hyvä hallinto –ohjeistusta.

Säätiöllä ei ole säätiölain tarkoittamia lähipiirille annettuja avustuksia, etuja, lainoja tai vakuuksia eikä lähipiirin kanssa tehtyjä muita taloudellisia toimia.

3.    Toiminta vuonna 2019

 

Kertomusvuosi päättyi ylijäämäisenä. Tuotot nousivat edellisvuodesta 265 te. Tuottojen nousu johtui pääosin sotainvalidien laitos- ja intervallihoidon määrän kasvusta. Kulut laskivat edellisvuodesta 59 te.

Säätiön toiminnan tuotoista 81% on hoitovuorokausituottoja. Kertomusvuonna tuotoista 97% tuli sotiemme veteraanien ja Hämeenlinnan kaupungin hankkimasta kuntoutuksesta ja hoidosta.

Ilveskodin hoitovuorokausista sotiemme veteraanit ja sotilasinvalidit sekä sotainvalidien lesket ja puolisot käyttivät 52,5%. Muusta ympärivuorokautisesta kuntoutuksesta ja hoidosta 43,5% oli Hämeenlinnan kaupungin ohjaamien kuntoutus- ja hoiva-asiakkaiden hoitovuorokausia ja 4% itsemaksavien ja naapurikunnan hankkimaa hoitoa ja kuntoutusta.

Uutena palveluna käynnistettiin geriatrisen arvioinnin jaksot sekä veteraaneille tuettu kotona kuntoutuminen. Yhteistyö veteraaniasioissa tiivistyi kotona asumista tukevissa palveluissa erityisesti lakimuutoksen 1.11.2019 jälkeen, jolloin Valtiokonttori ryhtyi korvaamaan kunnille rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut.

Palvelutalo Ilvesmajan asukkaat ovat edelleen pääosin sotainvalideja ja veteraaneja.

 

4.    Toiminnan riskit

 

Säätiö laatii vuosittain riskikartoituksen ja valvonnan selonteon Hämeenlinnan kaupungille konserniohjeiden mukaan. Myös Ilveskodin laatujärjestelmä sisältää myös riskikartoituksen.

Suurin riski on se, ettei vähenevän sotainvalidi- ja veteraaniväestön tilalle saada riittävästi uusia asiakasryhmiä laitos - ja avomuotoiseen kuntoutukseen ja hoitoon.

Henkilöstön määrän ja kulurakenteen sopeuttaminen vaihtelevaan asiakasmäärään on haasteellista hoitovuorokausien täyttöasteen vaihtelun takia. Ilveskodin asema sidosyksikkönä rajaa asiakaskunnan hankintayksiköiden ohjaamiin asiakkaisiin.

Sote-uudistuksen valmistuminen on edelleen epävarmaa. Ilveskodin tulevaisuus riippuu siitä, onnistutaanko mahdollinen uusi asema palveluntuottajana varmistamaan. Sotekentän muutokset ovat osin ennakoimattomia, joten vaaditaan viisasta strategiaa, jotta oikeanlaisessa kehityksessä pysytään mukana.

Avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden, vaihtuminen voi tuoda haavoittuvuutta toimintaan.  

Ilveskodin toiminnalla on lukuisia lakisääteisiä vaatimuksia liittyen mm. säätiön ja terveydenhuollon toimintaan ja toimintaan työnantajana. Lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten täyttymisestä tulee huolehtia.  

Terveydenhuollon toimintaan liittyviä riskejä ovat mm. infektiotaudit.    

Toimitilojen, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja tietotekniikan päivityksistä ja ajantasaisuudesta tulee huolehtia.  

5.    Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

 

Ilveskodin tontin vuokrasopimus Hämeenlinnan kaupungin kanssa umpeutuu 30.4.2020. Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti jatkaa vuokra-aikaa 31.12.2024 saakka.

Suomessa siirryttiin poikkeustilaan maaliskuussa 2020 korona-virusepidemian vuoksi. Epidemian kestoksi Suomessa on arvioitu 4 – 6 kuukautta. Ilveskodissa toimitaan Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen keskussairaalan ohjeiden mukaan ja säätiö on valmistautunut ottamaan vastaan sairaalahoitoa ja kuntoutusta vaativia potilaita. Epidemian seurauksia säätiön talouteen sekä epidemian jälkeiseen aikaan toiminnassa on vielä aikaista arvioida.

Nämä tapahtumat on kirjattu toimintakertomukseen 27.3.2020.

6.    Arvio tulevasta kehityksestä

 

Sotainvalidien ja veteraanien määrä laskee jyrkästi muutaman tulevan vuoden aikana. Se tarkoittaa säätiölle sekä ympärivuorokautisessa hoidossa että avomuotoisessa palvelussa tarvetta saada uutta asiakaskuntaa. Muutamassa vuodessa sotainvalidien ja veteraanien osuus hoitovuorokausista putoaa nykyisestä alle 20%:iin. Vuonna 2019 kuntoutuksen vuorokausista enää 23% oli veteraanikuntoutusta. Kuntoutuksen asiakkaat ovat jo valtaosin ortopedisia, neurologisia ja geriatrisia kuntoutujia.

Asiakaskunnan ja palvelujen muutos vaikuttaa tilojen käyttöön, henkilöstön määrään ja tarvittaviin ammattiryhmiin. Henkilökunnan osaaminen sekä tilat ja laitteet on pidettävä vaatimusten mukaisina.

Tulevaan kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti sote-muutos sekä suunnitteilla oleva Assi –sairaala. Väestön ikääntyminen lisää kuntoutuspalvelujen tarvetta. Kuntatalouden vaikeudet voivat vaikuttaa myös Ilveskodin toimintaan ja lisäävät edelleen vaatimusta tuottaa kustannusvaikuttavia palveluja.

Lain- ja maakunnan valmistelua tulee seurata tiiviisti ja varmistua siitä, että Ilveskodilla on säätiönä mahdollisuudet olla mukana järkevällä tavalla maakunnallisena, seudullisena ja / tai lähipalveluna. Säätiön sääntöjen päivittäminen tulee ratkaisujen jälkeen mahdollisesti ajankohtaiseksi.

Säätiön sääntöjen päivittämisen myötä vuonna 2016 Ilveskodista tuli Hämeenlinnan kaupungin, Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin ja Valtiokonttorin sidosyksikkö. Sidosyksikköhankkeen tavoitteena oli Ilveskodin kuntoutuspalvelujen integroiminen tiiviisti osaksi julkisen terveydenhuollon palveluprosesseja.