Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

INDEX - Toimintakertomus vuodelta 2020

 

1.    Toiminnan tarkoituksen toteutuminen

 

Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sr sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää, omistaa ja hallitsee toiminnan kannalta tarpeellisia toimitiloja.

Säätiö on hankintalain mukainen sidosyksikkö, jonka hankintayksikköjä ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Valtiokonttori. Säätiö on osa Hämeenlinnan kaupunkikonsernia ja kaupungin strateginen säätiö.

Ilveskoti on Valtiokonttorin palveluntuottaja ja puitesopimukset kuntoutus- ja hoitopalveluista ovat voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022.

Ilveskodin ja Hämeenlinnan kaupungin välinen yhteistyö perustuu vuosittain tehtävään palvelusopimukseen. Kertomusvuonna säätiön ja kaupungin välillä oli palvelusopimus sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä osasta veteraanien palveluita Hämeenlinnan terveyspalvelujen kanssa.

Ilveskoti toimii aktiivisesti sotiemme veteraanien ja muiden ikäihmisten kuntoutuksen ja hoidon kehittämisessä.   Ilveskoti osallistuu sairas- ja veljeskotien Hoito- ja kuntoutuslaitosten liiton Hokulin toimintaan. Hokulin tavoitteena on edistää veljeskotien asemaa kuntoutuksen palveluntuottajina veteraaniväestön vähetessä.

Säätiön toimitilat ovat Ilveskoti ja palvelutalo Ilvesmaja. Toiminta Ilveskodissa alkoi vuonna 1991 ja Ilvesmajassa 1996. Toimitilojen ylläpitämiseksi jatkettiin vuonna 2011 tehdyn kiinteistön kuntoarvion toimenpiteiden toteuttamista.

 

2.    Hallinto

 

Säätiön hallitukseen valitsee Hämeenlinnan kaupunki 3 jäsentä sekä Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri ja Valtiokonttori molemmat yhden jäsenen sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jorma Hassinen ja varapuheenjohtajana Ari Kolehmainen. Hallituksen muut jäsenet olivat Mira Kulmala-Sjöman, Rebekka Paakkola ja Tarja Vikman. Hallituksella on työjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa ja kokouksista kaksi oli sähköpostikokousta. Säätiön vuosikokous pidettiin 22.4.2020. Hallituksen palkkioissa noudatettiin Hämeenlinnan kaupungin palkkiosääntöä. Hallitukselle maksettujen palkkioiden yhteissumma oli 7210 euroa.

Hallituksen työskentelyssä olennaista on talouden vakaus ja toiminnan turvaaminen tulevina vuosina.  Covid – 19 pandemia vaikutti maaliskuun puolivälistä lähtien kaikkeen säätiön toimintaan kertomusvuonna. Hallituksen kokouksien välillä hallitus sai kuukausittain johtajan selonteon taloudesta ja koronaan liittyvistä toimista.

 

Säätiö noudatti toiminnassaan toimialaa koskevia lakeja, asetuksia ja suosituksia sekä säätiön sääntöjä ja Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeita.

Tilintarkastusyhteisön valitsee Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto. Säätiön tilintarkastusyhteisöksi on valittu BDO Oy vastuutarkastajana Nina Nieminen vuoden 2021 loppuun asti.

 

Säätiön hallitus käsitteli lähipiiriperiaatteet kokouksessaan 12.2.2020. Säätiöllä ei ole säätiölain tarkoittamia lähipiirille annettuja avustuksia, etuja, lainoja tai vakuuksia eikä lähipiirin kanssa tehtyjä muita taloudellisia toimia.

Hallituksen itsearviointi toteutetaan vuosittain Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeiden mukaan.

Ilveskodissa on johtoryhmä, johon kuuluvat yksiköiden esimiehet. Ilveskodin laatujärjestelmä, ISO 9001:2015, auditoitiin kertomusvuonna. Auditoinnissa ei havaittu poikkeamia. Ilveskodissa on ollut sertifioitu laatujärjestelmä vuodesta 2005 lähtien.

 

3.    Toiminta vuonna 2020

 

Kertomusvuosi päättyi ylijäämäisenä. Hallituksen päätöksellä tilikauden voitto, 186 te, kirjataan voitto / tappiotilille.

Maaliskuun puolivälistä lähtien toimintaa hallitsi korona-epidemian asettamat rajoitukset toimintaan. Tuotot laskivat edellisvuodesta 96 te. Tuottojen lasku johtui avomuotoisen toiminnan, sotainvalidien ja veteraanien laitoskuntoutuksen ja lyhytaikaishoivan tauoista epidemian takia. Sotainvalidien, veteraanien ja Hämeenlinnan kaupungin asiakkaiden palvelujen tuotot olivat 92% tuotoista.

Kulut laskivat 71 te, laskua oli erityisesti henkilöstökuluissa. Varsinaisen toiminnan kuluissa hoitotarvikekustannukset nousivat 59 te.

Säätiön toiminnan tuotoista 83%  oli hoitovuorokausituottoja. Hoitovuorokausituotot laskivat edellisvuodesta 9 te ja avomuotoisten palvelujen tuotot 124 te.

Kilpailuneutraliteetti

Kilpailulain perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa toiminta kirjanpidossaan, jos toiminta ylittää 40 te.

Säätiön toiminta perustuu puitesopimukseen Valtiokonttorin kanssa ja palvelusopimukseen Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Muista tuotoista 40 te:n rajan ylittävää toimintaa oli ateriapalvelu, jonka tuotot kertomusvuonna olivat 175 te. Näistä tuotoista 28% tuli Hämeenlinnan kaupungilta sotainvalidien ja veteraanien ateriapalvelusta.

Henkilökunta

Vuonna 2020 henkilökuntaa oli keskimäärin 70,5 henkilöä. Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista oli 69,8% (71,3%). Palkkatuella työllistettyjä oli 2 henkilöä.

Henkilökunta on työhön sitoutunutta. Kertomusvuotta kuitenkin rasitti korona-epidemian tuoma epävarmuus ja henkilökunnan sairauslomat, sillä pienistäkin oireista tuli jäädä sairaslomalle ja ajoittain koronatestin tulosta joutui odottamaan useita päiviä. Sijaisten saaminen hoito-osastolle oli ajoittain työlästä, mikä kuormitti vakinaista henkilökuntaa.

4.    Toiminnan riskit

 

Säätiö laatii vuosittain riskikartoituksen ja valvonnan selonteon Hämeenlinnan kaupungille konserniohjeiden mukaan.

Suurin riski on se, ettei sotainvalidien ja veteraanien poistumaa korvaamaan saada riittävästi uusia asiakasryhmiä laitos - ja avomuotoiseen kuntoutukseen ja hoitoon.

Vuosi 2020 nosti terveydenhuollon toimintaan liittyvänä riskinä infektiotaudit uudelle tasolle. Pandemian vaikutukset toimintaan olivat ennalta-arvaamattomia, mutta ainakaan sen ensimmäinen vuosi ei tuottanut merkittävää taloudellista tappiota.

Sote-uudistuksen valmistuminen on edelleen epävarmaa. Ilveskodin tulevaisuus riippuu siitä, onnistutaanko uudessa asemoinnissa. Sotekentän muutokset ovat osin ennakoimattomia, joten vaaditaan viisasta strategiaa, jotta oikeanlaisessa kehityksessä pysytään mukana.

Avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden, vaihtuminen voi tuoda haavoittuvuutta toimintaan.  

Ilveskodin toiminnalla on lukuisia lakisääteisiä vaatimuksia liittyen mm. säätiön ja terveydenhuollon toimintaan ja toimintaan työnantajana. Lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten täyttymisestä tulee huolehtia. Tietoturvallisuus nousi syksyllä 2020 valtakunnalliseksi puheenaiheeksi, ja säätiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.11.2020 Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön Tietoturvapolitiikan.

Toimitilojen, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja tietotekniikan päivityksistä ja ajantasaisuudesta tulee huolehtia. Kuntoarvio on tehty vuonna 2011, joten sen päivittäminen alkaa olla ajankohtaista.

 

5.    Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

 

Koronavirusepidemian vuoksi Suomessa siirryttiin poikkeustilaan keväällä 2020, ja sen päättymisen jälkeen erilaiset rajoitukset ovat jatkuneet.

Rokotukset ovat alkaneet vuoden 2021 alussa, mutta epidemian kestoa voidaan vasta arvailla. Epidemian vaikutukset Ilveskodin toimintaan koettiin vuoden 2020 aikana ja siihen liittyvät rajoitukset toiminnassa jatkuvat toistaiseksi.

Sen sijaan epidemia-ajan vaikutukset säätiön perinteisen asiakasryhmän, sotainvalidien ja veteraanien, toimintakykyyn tulee nähtäväksi.

 

6.    Arvio tulevasta kehityksestä

 

Sotainvalidien ja veteraanien määrä laskee jyrkästi muutaman tulevan vuoden aikana. Se tarkoittaa säätiölle sekä ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa ja hoidossa että avomuotoisessa palvelussa tarvetta saada uutta asiakaskuntaa. Muutamassa vuodessa sotainvalidien ja veteraanien osuus hoitovuorokausista putoaa nykyisestä 50%:sta alle 20%:iin. Asiakaskunnan ja palvelujen muutos vaikuttaa tilojen käyttöön, henkilöstön määrään ja tarvittaviin ammattiryhmiin. Henkilökunnan osaaminen sekä tilat ja laitteet on pidettävä vaatimusten mukaisina.

Tulevaan kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti sote-muutos sekä suunnitteilla oleva Assi –sairaala. Väestön ikääntyminen lisää kuntoutuspalvelujen tarvetta. Kuntatalouden ongelmat voivat vaikuttaa myös Ilveskodin toimintaan ja lisäävät edelleen vaatimusta tuottaa kustannusvaikuttavia palveluja.

Sote- muutoksen valmistelua tulee seurata tiiviisti ja varmistua siitä, että Ilveskodilla on säätiönä mahdollisuudet olla mukana järkevällä tavalla tulevissa ratkaisuissa. Tiivistä neuvonpitoa hankintayksiköiden, Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin, kanssa tulee jatkaa. Säätiön sääntöjen päivittäminen tulee ratkaisujen jälkeen mahdollisesti ajankohtaiseksi.

 

INDEX - Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse kaikkien ihmisten huomioon ottamisesta. Tämä koskee niin rakennettua ympäristöä kuin palveluja, viestintää ja asenteita. Esteettömät ja saavutettavat ratkaisut sopivat kaikille ihmisille.

Ilveskoti valmistui vuonna 1991 ja Ilvesmaja vuonna 1996. Molemmat rakennukset ympäristöineen rakennettiin sotainvalideille, joten jo rakennusvaiheessa otettiin huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet esteettömyydestä. Vuosien varrella Ilveskodissa on hoidettu eri tavoin sodassa vammautuneita, myös sotasokeita ja tykistökeskityksissä kuulonsa menettäneitä.

Ilveskodin ja Ilvesmajan ulko-ovet aukeavat automaattisesti. Molempien rakennusten WC- ja kylpytilat ovat esteettömiä. Ilveskodissa on kaksi esteetöntä hissiä. Asiakkaille on varattu etupihalle autopaikkoja, joista pääsy ulko-ovelle on esteetön.

Ilveskodissa on eri puolilla opasteita, joiden avulla asiakkaat voivat suunnistaa oikeisiin tiloihin. Tilojen valaistusta on viime vuosina parannettu. Eri puolilla Ilveskotia, niin sisällä kuin ulkonakin, on levähdyspaikkoja.

Ilveskodin kotisivut kertovat palveluista selkokielellä. Ilveskotiin saa aina yhteyden puhelimella tai sähköpostilla, joten neuvoja ja opastusta on aina saatavilla. Ilveskodin henkilökunta on tottunut kommunikoimaan aisti- ja puhevammaisten henkilöiden kanssa.

INDEX - Sotainvalidien ansioristit

 

Ansioristi myönnetään tunnustukseksi erittäin ansiokkaasta toiminnasta Suomen sotainvalidien hyväksi. Ansioristejä on myönnetty vuodesta 1958 lähtien.

Sotainvalidien palveluneuvoja Ulla Kannistolle myönnettiin ansioristi ansiokkaasta toiminnasta sotainvalidien hyväksi elokuussa 2019.

 

 

INDEX - Ilveskoti kiittää!

Ilveskoti on saanut tänä vuonna lahjoituksia kiitokseksi hyvästä hoidosta sekä yhden testamenttilahjoituksen.

Lahjoituksin halutaan tukea sotainvalidien ja veteraanien hyväksi tekemäämme työtä.

Lahjoittajia kiittäen,

Liisa Lähteenmäki ja Ilveskodin väki